از تماشایت بر می گردم

 

 

[ دو شنبه 30 شهريور 1394برچسب:, ] [ 18:2 ] [ حس خوب ]
[ ]

افسونگری تو

 

 

[ دو شنبه 30 شهريور 1394برچسب:, ] [ 12:35 ] [ حس خوب ]
[ ]

جان جهان باش

 

 

[ یک شنبه 29 شهريور 1394برچسب:, ] [ 20:2 ] [ حس خوب ]
[ ]

یاد خدا

 

 

[ یک شنبه 29 شهريور 1394برچسب:, ] [ 14:39 ] [ حس خوب ]
[ ]

کابوس بد

 

 

[ یک شنبه 29 شهريور 1394برچسب:, ] [ 10:5 ] [ حس خوب ]
[ ]

درخشیدن خوب است

 

 

[ سه شنبه 24 شهريور 1394برچسب:, ] [ 12:51 ] [ حس خوب ]
[ ]

ولیکن باز بی قرار است این دل

 

 

[ دو شنبه 23 شهريور 1394برچسب:, ] [ 18:38 ] [ حس خوب ]
[ ]

رشد می دهم تو را

 

 

[ یک شنبه 22 شهريور 1394برچسب:, ] [ 14:7 ] [ حس خوب ]
[ ]

باز می کشد پرنده خیالم در رویا ها پر

 

 

[ پنج شنبه 19 شهريور 1394برچسب:, ] [ 16:51 ] [ حس خوب ]
[ ]

پشت هیچ حصاری باقی نمی ماند عشق

 

 

[ پنج شنبه 19 شهريور 1394برچسب:, ] [ 14:3 ] [ حس خوب ]
[ ]

ای ماه فروزانم

 

 

[ چهار شنبه 18 شهريور 1394برچسب:, ] [ 19:53 ] [ حس خوب ]
[ ]

در کویری خشک تنها راه نجات سبز اندیشیدن است

 

 

[ سه شنبه 17 شهريور 1394برچسب:, ] [ 17:2 ] [ حس خوب ]
[ ]

صیادی دیدم می خندید بسیار تلخ

 

 

[ سه شنبه 17 شهريور 1394برچسب:, ] [ 14:34 ] [ حس خوب ]
[ ]

بانگ موذن پیر

 

 

[ سه شنبه 17 شهريور 1394برچسب:, ] [ 12:30 ] [ حس خوب ]
[ ]

ای اجل ...

 

 

[ دو شنبه 16 شهريور 1394برچسب:, ] [ 19:0 ] [ حس خوب ]
[ ]

شمع و پروانه

 

 

[ دو شنبه 16 شهريور 1394برچسب:, ] [ 16:33 ] [ حس خوب ]
[ ]

ظهور کن ای یگانه منجی ام

 

 

[ یک شنبه 15 شهريور 1394برچسب:, ] [ 15:40 ] [ حس خوب ]
[ ]

می پنداریم بر همه عالم سروریم

 

 

[ پنج شنبه 12 شهريور 1394برچسب:, ] [ 16:6 ] [ حس خوب ]
[ ]

خسته ام از تظاهر

 

 

[ چهار شنبه 11 شهريور 1394برچسب:, ] [ 13:3 ] [ حس خوب ]
[ ]

طراوتت را می پرستم

 

 

[ سه شنبه 10 شهريور 1394برچسب:, ] [ 19:11 ] [ حس خوب ]
[ ]