می یابم ترا عاقبت ترا

 

 

 

[ سه شنبه 30 تير 1394برچسب:, ] [ 14:29 ] [ حس خوب ]
[ ]

برگرد ای مهتاب دلنشینم

 

 

[ دو شنبه 29 تير 1394برچسب:, ] [ 13:0 ] [ حس خوب ]
[ ]

چشمه ی زیبای عشق

 

 

[ دو شنبه 22 تير 1394برچسب:, ] [ 17:21 ] [ حس خوب ]
[ ]

تندیس عشق

 

 

[ دو شنبه 22 تير 1394برچسب:, ] [ 13:2 ] [ حس خوب ]
[ ]

شعله ور شدم

 

 

[ دو شنبه 22 تير 1394برچسب:, ] [ 9:46 ] [ حس خوب ]
[ ]

نمی شکنم هرگز

 

 

[ یک شنبه 21 تير 1394برچسب:, ] [ 16:0 ] [ حس خوب ]
[ ]

بشکن سکوت را

 

 

[ یک شنبه 21 تير 1394برچسب:, ] [ 12:37 ] [ حس خوب ]
[ ]

نگاه آسمانی

 

 

[ یک شنبه 14 تير 1394برچسب:, ] [ 11:40 ] [ حس خوب ]
[ ]

فقط واقعی و صادق باشید

 

 

[ یک شنبه 14 تير 1394برچسب:, ] [ 10:23 ] [ حس خوب ]
[ ]