غرق شدن در دنیای مجازی

 

 

[ پنج شنبه 19 تير 1393برچسب:, ] [ 11:29 ] [ حس خوب ]
[ ]

جریان داشتن زندگی

 

 

[ پنج شنبه 19 تير 1393برچسب:, ] [ 11:28 ] [ حس خوب ]
[ ]

باور به خود

 

 

[ پنج شنبه 19 تير 1393برچسب:, ] [ 11:27 ] [ حس خوب ]
[ ]

تغییر دادن خویش

 

 

[ پنج شنبه 19 تير 1393برچسب:, ] [ 11:26 ] [ حس خوب ]
[ ]

مراقبت از یکی ها

 

 

[ پنج شنبه 19 تير 1393برچسب:, ] [ 11:25 ] [ حس خوب ]
[ ]

اطمینان و باور

 

 

[ پنج شنبه 19 تير 1393برچسب:, ] [ 11:24 ] [ حس خوب ]
[ ]

درخت دوستی بنشان

 

 

[ چهار شنبه 18 تير 1393برچسب:, ] [ 16:31 ] [ حس خوب ]
[ ]

عظمت در نگاه

 

 

[ چهار شنبه 18 تير 1393برچسب:, ] [ 16:29 ] [ حس خوب ]
[ ]

خوشبخت کیست؟

 

 

[ چهار شنبه 18 تير 1393برچسب:, ] [ 14:54 ] [ حس خوب ]
[ ]

سیرت زیبا

 

 

[ چهار شنبه 18 تير 1393برچسب:, ] [ 14:50 ] [ حس خوب ]
[ ]

هر آنچه تو گویی هستم

 

 

[ چهار شنبه 18 تير 1393برچسب:, ] [ 14:48 ] [ حس خوب ]
[ ]

لازم بودن طوفان

 

 

[ سه شنبه 17 تير 1393برچسب:, ] [ 10:19 ] [ حس خوب ]
[ ]

راهی برای رفتن مان نیست

 

 

[ دو شنبه 16 تير 1393برچسب:, ] [ 10:37 ] [ حس خوب ]
[ ]

حضور آدمی در روزگار

 

 

[ دو شنبه 16 تير 1393برچسب:, ] [ 10:6 ] [ حس خوب ]
[ ]

اثر گذاری انسان

 

 

[ دو شنبه 16 تير 1393برچسب:, ] [ 9:35 ] [ حس خوب ]
[ ]

ایمان به عمل انجام داده

 

 

[ دو شنبه 16 تير 1393برچسب:, ] [ 9:34 ] [ حس خوب ]
[ ]

فرصتی برای دگرگون شدن

 

 

[ دو شنبه 16 تير 1393برچسب:, ] [ 9:33 ] [ حس خوب ]
[ ]

داشتن انعطاف

 

 

 

[ دو شنبه 16 تير 1393برچسب:, ] [ 9:31 ] [ حس خوب ]
[ ]

فصاحت کام

 

 

[ دو شنبه 16 تير 1393برچسب:, ] [ 9:30 ] [ حس خوب ]
[ ]

پاسخ به ندای درون

 

 

[ دو شنبه 16 تير 1393برچسب:, ] [ 9:29 ] [ حس خوب ]
[ ]