بیدادگری یعنی ستیز با خدا

 

 

[ چهار شنبه 29 ارديبهشت 1395برچسب:, ] [ 14:17 ] [ حس خوب ]
[ ]

بی تو سرگردان و حیرانم

 

 

[ چهار شنبه 29 ارديبهشت 1395برچسب:, ] [ 14:15 ] [ حس خوب ]
[ ]

باز پروانه خیالم گشوده پر

 

 

[ چهار شنبه 29 ارديبهشت 1395برچسب:, ] [ 14:12 ] [ حس خوب ]
[ ]

دل جای نگهداشت مهر است

 

 

[ چهار شنبه 22 ارديبهشت 1395برچسب:, ] [ 15:15 ] [ حس خوب ]
[ ]

وقتی عقل زایل شد

 

 

[ شنبه 18 ارديبهشت 1395برچسب:, ] [ 16:58 ] [ حس خوب ]
[ ]

مصیبت بزرگ

 

 

[ شنبه 18 ارديبهشت 1395برچسب:, ] [ 14:43 ] [ حس خوب ]
[ ]

مهتاب من بتاب بر شب های تاریکم

 

 

[ چهار شنبه 15 ارديبهشت 1395برچسب:, ] [ 16:23 ] [ حس خوب ]
[ ]

زبانه می کشد آتش وجودم

 

 

[ چهار شنبه 15 ارديبهشت 1395برچسب:, ] [ 11:13 ] [ حس خوب ]
[ ]

سر کردن در خیال و رویا

 

 

 

[ سه شنبه 14 ارديبهشت 1395برچسب:, ] [ 12:22 ] [ حس خوب ]
[ ]

باز دل هوای تو دارد

 

 

[ یک شنبه 12 ارديبهشت 1395برچسب:, ] [ 16:15 ] [ حس خوب ]
[ ]

مرور نا نوشته ها

 

 

[ یک شنبه 12 ارديبهشت 1395برچسب:, ] [ 15:12 ] [ حس خوب ]
[ ]

زندگی کاملاًعادی

 

 

[ یک شنبه 12 ارديبهشت 1395برچسب:, ] [ 13:0 ] [ حس خوب ]
[ ]

شب های سیاهم پایان می یابند با صدای تو

 

 

[ پنج شنبه 9 ارديبهشت 1395برچسب:, ] [ 14:43 ] [ حس خوب ]
[ ]

بالاتر از هر چیزی بلند نظری است

 

 

[ پنج شنبه 9 ارديبهشت 1395برچسب:, ] [ 10:31 ] [ حس خوب ]
[ ]

اگر رویین تن شدی مرید راه عشق شو

 

 

[ چهار شنبه 1 ارديبهشت 1395برچسب:, ] [ 18:13 ] [ حس خوب ]
[ ]

از قفسی به قفسی گریختن

 

 

[ چهار شنبه 1 ارديبهشت 1395برچسب:, ] [ 16:46 ] [ حس خوب ]
[ ]