ای فلک بسوزی همه تو

 

 

 

[ پنج شنبه 24 ارديبهشت 1394برچسب:, ] [ 16:43 ] [ حس خوب ]
[ ]

بده پیغامی ای با خبر ز احوال

 

 

[ پنج شنبه 24 ارديبهشت 1394برچسب:, ] [ 16:32 ] [ حس خوب ]
[ ]

تکرار می کنم نام مقدس ترا

 

 

[ پنج شنبه 24 ارديبهشت 1394برچسب:, ] [ 16:15 ] [ حس خوب ]
[ ]

پرنده منتظر

 

 

[ یک شنبه 20 ارديبهشت 1394برچسب:, ] [ 20:2 ] [ حس خوب ]
[ ]

دگر نیست ... امیدی به اینجا

 

 

[ یک شنبه 20 ارديبهشت 1394برچسب:, ] [ 14:9 ] [ حس خوب ]
[ ]

ماه من باش

 

 

[ چهار شنبه 16 ارديبهشت 1394برچسب:, ] [ 14:18 ] [ حس خوب ]
[ ]