شوق پرواز

 

 

[ شنبه 22 آذر 1393برچسب:, ] [ 14:21 ] [ حس خوب ]
[ ]

گلوله سربی

 

 

[ شنبه 22 آذر 1393برچسب:, ] [ 13:29 ] [ حس خوب ]
[ ]

بدرود ای صبح

 

 

[ شنبه 22 آذر 1393برچسب:, ] [ 11:10 ] [ حس خوب ]
[ ]

سلام بر بادها

 

 

[ شنبه 22 آذر 1393برچسب:, ] [ 10:13 ] [ حس خوب ]
[ ]

هر چه بزرگتر شدم تنهاتر شدم

 

 

[ جمعه 21 آذر 1393برچسب:, ] [ 1:1 ] [ حس خوب ]
[ ]

سرگردانم در سر کویت

 

[ پنج شنبه 20 آذر 1393برچسب:, ] [ 18:30 ] [ حس خوب ]
[ ]

به نام آنکه خوبی آفرین است

 

 

[ پنج شنبه 20 آذر 1393برچسب:, ] [ 17:3 ] [ حس خوب ]
[ ]

ناگه آمد آن طوفان سهمگین

 

 

[ چهار شنبه 19 آذر 1393برچسب:, ] [ 17:52 ] [ حس خوب ]
[ ]

فاصله بین آدم ها از ذهنشون شروع میشه

 

 

[ دو شنبه 17 آذر 1393برچسب:, ] [ 1:27 ] [ حس خوب ]
[ ]

دستان خالی پدر

 

 

[ یک شنبه 16 آذر 1393برچسب:, ] [ 13:10 ] [ حس خوب ]
[ ]

نظاره گر نبودن در رفتن روح از تن

 

 

[ یک شنبه 16 آذر 1393برچسب:, ] [ 12:14 ] [ حس خوب ]
[ ]

زمانی که قلبت به عقلت التماس میکنه

 

 

[ یک شنبه 16 آذر 1393برچسب:, ] [ 2:34 ] [ حس خوب ]
[ ]

تنها تویی که می طپی برای زندگانی

 

 

[ شنبه 15 آذر 1393برچسب:, ] [ 15:47 ] [ حس خوب ]
[ ]

مسخره کردن دیگران

 

 

[ شنبه 15 آذر 1393برچسب:, ] [ 15:43 ] [ حس خوب ]
[ ]

میزان سنجش با ارزش بودن هر کس

 

 

[ شنبه 15 آذر 1393برچسب:, ] [ 14:44 ] [ حس خوب ]
[ ]