پذیرفتن شکست خویش

 

 

[ پنج شنبه 23 بهمن 1393برچسب:, ] [ 14:41 ] [ حس خوب ]
[ ]

زیبا کشیدن تابلوی زندگی

 

 

[ چهار شنبه 22 بهمن 1393برچسب:, ] [ 23:2 ] [ حس خوب ]
[ ]

دوست داشتن بدون دلیل

 

 

[ چهار شنبه 22 بهمن 1393برچسب:, ] [ 21:36 ] [ حس خوب ]
[ ]

بزن که امشب دلبرم مستانه می رقصد

 

 

[ چهار شنبه 22 بهمن 1393برچسب:, ] [ 16:30 ] [ حس خوب ]
[ ]

شکستن آواز عاشقانه در گلو

 

 

[ چهار شنبه 22 بهمن 1393برچسب:, ] [ 14:54 ] [ حس خوب ]
[ ]

روزی اشتباه بزرگی مرتكب شوم

 

 

[ چهار شنبه 22 بهمن 1393برچسب:, ] [ 13:19 ] [ حس خوب ]
[ ]

آب زنید راه را هین که نگار میرسد

 

 

[ سه شنبه 21 بهمن 1393برچسب:, ] [ 18:6 ] [ حس خوب ]
[ ]

به پای عشق رسوایی قشنگ ست

 

 

[ شنبه 18 بهمن 1393برچسب:, ] [ 18:20 ] [ حس خوب ]
[ ]

آید ندا در همهمه ی جانم

 

 

[ پنج شنبه 16 بهمن 1393برچسب:, ] [ 10:23 ] [ حس خوب ]
[ ]

ihkdjh

 

 

[ چهار شنبه 15 بهمن 1393برچسب:, ] [ 14:57 ] [ حس خوب ]
[ ]

سخت محتاج توام

 

 

[ سه شنبه 14 بهمن 1393برچسب:, ] [ 18:24 ] [ حس خوب ]
[ ]

باز باش ...

 

 

[ دو شنبه 13 بهمن 1393برچسب:, ] [ 19:2 ] [ حس خوب ]
[ ]

سخت خواهد شکست

 

 

[ دو شنبه 13 بهمن 1393برچسب:, ] [ 14:57 ] [ حس خوب ]
[ ]

اندوه بزرگی است آندم که نباشی

 

 

[ یک شنبه 12 بهمن 1393برچسب:, ] [ 19:33 ] [ حس خوب ]
[ ]

نگران چرخیدن به دور خود نباشید

 

 

[ شنبه 11 بهمن 1393برچسب:, ] [ 17:55 ] [ حس خوب ]
[ ]

همه برفتند از این خانه ولیک غصه نرفت

 

 

[ یک شنبه 5 بهمن 1393برچسب:, ] [ 16:40 ] [ حس خوب ]
[ ]