آنکه پیروز شده حق مسلم دارد

 

 

[ سه شنبه 30 دی 1393برچسب:, ] [ 17:59 ] [ حس خوب ]
[ ]

عشق دل می خواهد دلیل نمی خواهد

 

 

[ دو شنبه 29 دی 1393برچسب:, ] [ 17:30 ] [ حس خوب ]
[ ]

بچسب دلت را محکم

 

 

[ دو شنبه 29 دی 1393برچسب:, ] [ 14:28 ] [ حس خوب ]
[ ]

خوراک لاشخور نشدن - 2

 

 

[ یک شنبه 28 دی 1393برچسب:, ] [ 19:36 ] [ حس خوب ]
[ ]

عشق حقیقی ام

 

 

[ یک شنبه 28 دی 1393برچسب:, ] [ 16:14 ] [ حس خوب ]
[ ]

صدای مهربانی نمی آید

 

 

[ شنبه 27 دی 1393برچسب:, ] [ 13:55 ] [ حس خوب ]
[ ]

می پیچم تو را به سرنوشت خویش

 

 

[ دو شنبه 15 دی 1393برچسب:, ] [ 16:15 ] [ حس خوب ]
[ ]

دریافت قدرت از افراد وصل بخدا

 

 

[ دو شنبه 15 دی 1393برچسب:, ] [ 9:51 ] [ حس خوب ]
[ ]

عمق وجود

 

 

[ دو شنبه 8 دی 1393برچسب:, ] [ 13:59 ] [ حس خوب ]
[ ]

زندگی و مرگ

 

 

[ یک شنبه 7 دی 1393برچسب:, ] [ 16:26 ] [ حس خوب ]
[ ]

وقتی رسیدی به فهم نقش

 

 

[ یک شنبه 7 دی 1393برچسب:, ] [ 11:39 ] [ حس خوب ]
[ ]

دنیایم تمام شد

 

 

[ شنبه 6 دی 1393برچسب:, ] [ 13:7 ] [ حس خوب ]
[ ]

شکستن جام چرا

 

 

[ شنبه 6 دی 1393برچسب:, ] [ 12:14 ] [ حس خوب ]
[ ]