کوچ نکرده ها پری برای ریختن ندارند

 

 

[ دو شنبه 28 دی 1394برچسب:, ] [ 13:48 ] [ حس خوب ]
[ ]

به آینده خوش بین باشید

 

 

[ پنج شنبه 24 دی 1394برچسب:, ] [ 16:58 ] [ حس خوب ]
[ ]

درک زیبایی ها فقط اندیشه زیبا می خواهد

 

 

[ پنج شنبه 24 دی 1394برچسب:, ] [ 13:22 ] [ حس خوب ]
[ ]

حسن رفتار و نیکی به دیگران

 

 

[ پنج شنبه 24 دی 1394برچسب:, ] [ 11:44 ] [ حس خوب ]
[ ]

مدادهایی که می نویسند تراشیده می شوند

 

 

[ چهار شنبه 23 دی 1394برچسب:, ] [ 19:18 ] [ حس خوب ]
[ ]

زوزه گرگ

 

 

[ چهار شنبه 23 دی 1394برچسب:, ] [ 16:32 ] [ حس خوب ]
[ ]

خواب زمستانی

 

 

[ چهار شنبه 23 دی 1394برچسب:, ] [ 16:0 ] [ حس خوب ]
[ ]

سفر با قایق پوسیده

 

 

[ چهار شنبه 23 دی 1394برچسب:, ] [ 15:10 ] [ حس خوب ]
[ ]

قدر شناس بودن

 

 

[ چهار شنبه 23 دی 1394برچسب:, ] [ 14:25 ] [ حس خوب ]
[ ]

رشد کردن خوب است ولیکن نه در مرداب

p

 

[ چهار شنبه 23 دی 1394برچسب:, ] [ 13:2 ] [ حس خوب ]
[ ]

در رویای هیچ خیاطی هیچ پارچه ای به لباس تبدیل نمی شود

 

 

[ سه شنبه 22 دی 1394برچسب:, ] [ 19:0 ] [ حس خوب ]
[ ]

وقتی حریف را دست کم گرفتی

 

 

[ سه شنبه 22 دی 1394برچسب:, ] [ 16:56 ] [ حس خوب ]
[ ]

همه مشکلاتی که به دوش می کشیم

 

 

[ دو شنبه 21 دی 1394برچسب:, ] [ 17:39 ] [ حس خوب ]
[ ]

پیشرفت ها تمامی ندارد

 

 

[ دو شنبه 21 دی 1394برچسب:, ] [ 16:7 ] [ حس خوب ]
[ ]

اگر استعانت از او طلبیدیم پیروزیم

 

 

[ دو شنبه 21 دی 1394برچسب:, ] [ 15:8 ] [ حس خوب ]
[ ]

تو در نگاه من شیرین ترینی

 

 

[ یک شنبه 20 دی 1394برچسب:, ] [ 9:44 ] [ حس خوب ]
[ ]

زیر پوست خود احساس کردم نبض تندی از درد را

 

 

[ شنبه 19 دی 1394برچسب:, ] [ 18:39 ] [ حس خوب ]
[ ]

کیمیا

 

 

[ پنج شنبه 17 دی 1394برچسب:, ] [ 13:24 ] [ حس خوب ]
[ ]

حرکت عقربه های ساعت

 

 

[ سه شنبه 15 دی 1394برچسب:, ] [ 19:5 ] [ حس خوب ]
[ ]

مرور کردم با تو حس تقدس را

 

 

[ سه شنبه 15 دی 1394برچسب:, ] [ 16:0 ] [ حس خوب ]
[ ]