آرامش و سکوت سرچشمة لایزال برای انسانها

 

 

[ سه شنبه 28 مرداد 1393برچسب:, ] [ 9:1 ] [ حس خوب ]
[ ]

تا چشم یاری می کند پیش رو دریاست

 

 

[ شنبه 25 مرداد 1393برچسب:, ] [ 18:21 ] [ حس خوب ]
[ ]

آب تنی کردن در حوضچه اکنون

 

 

[ شنبه 25 مرداد 1393برچسب:, ] [ 14:38 ] [ حس خوب ]
[ ]

ثابت کن که اشرف مخلوقاتی

 

 

[ شنبه 25 مرداد 1393برچسب:, ] [ 13:31 ] [ حس خوب ]
[ ]

معجزة بزرگ در لحظات آخر

 

 

[ شنبه 25 مرداد 1393برچسب:, ] [ 11:53 ] [ حس خوب ]
[ ]

پرندگان پرواز را به من نیاموختند

 

 

[ شنبه 25 مرداد 1393برچسب:, ] [ 11:4 ] [ حس خوب ]
[ ]

زندگی شایسته تر با نزدیک شدن به طبیعت

 

 

[ پنج شنبه 23 مرداد 1393برچسب:, ] [ 15:38 ] [ حس خوب ]
[ ]

جوانی ستاره ای است که یک بار طلوع می کند

 

 

[ پنج شنبه 23 مرداد 1393برچسب:, ] [ 12:47 ] [ حس خوب ]
[ ]

باران باش و ببار

 

 

[ سه شنبه 21 مرداد 1393برچسب:, ] [ 16:38 ] [ حس خوب ]
[ ]

آزمایش شخصیت افراد

 

 

[ شنبه 11 مرداد 1393برچسب:, ] [ 15:36 ] [ حس خوب ]
[ ]

راز خوشبختی

 

 

[ پنج شنبه 9 مرداد 1393برچسب:, ] [ 15:22 ] [ حس خوب ]
[ ]

مرغی ز قفس پریده باشد

 

 

[ پنج شنبه 9 مرداد 1393برچسب:, ] [ 14:38 ] [ حس خوب ]
[ ]

بی تو. هرگز

 

 

[ پنج شنبه 9 مرداد 1393برچسب:, ] [ 13:25 ] [ حس خوب ]
[ ]

از آهسته رشد کردن نهراسید

 

 

[ دو شنبه 6 مرداد 1393برچسب:, ] [ 13:1 ] [ حس خوب ]
[ ]

فکر کردن به گذشته

 

 

[ دو شنبه 6 مرداد 1393برچسب:, ] [ 10:52 ] [ حس خوب ]
[ ]

عالمانه سخن بگویید

 

 

[ دو شنبه 6 مرداد 1393برچسب:, ] [ 10:19 ] [ حس خوب ]
[ ]

زمان مانند رودخانه است

 

 

[ یک شنبه 5 مرداد 1393برچسب:, ] [ 17:2 ] [ حس خوب ]
[ ]

فصل بهاران شد ببین بستان پر از حور و پری

 

 

[ یک شنبه 5 مرداد 1393برچسب:, ] [ 12:46 ] [ حس خوب ]
[ ]

شکسته شد کل همراه گشت بلبل مست

 

 

[ یک شنبه 3 مرداد 1393برچسب:, ] [ 12:4 ] [ حس خوب ]
[ ]

به نوعی خودتان باشید

 

 

[ یک شنبه 5 مرداد 1393برچسب:, ] [ 11:6 ] [ حس خوب ]
[ ]